ตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( สำหรับโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. เท่านั้น )ตรวจสอบสิทธิ์ (Server 1)


ตรวจสอบสิทธิ์ (Server 2)


ตรวจสอบสิทธิ์ (Server 3)


ตรวจสอบสิทธิ์ (Server 4)